Г Районен съд
оце Делчев
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Районен съд
Председател
Съдии
История
Служби
Регистратура
Съдебно изпълнение
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните актове
Вътрешни правила за достъп до обществена информация
Календар
Образци на документи, които се подават до Районен съд Гоце Делчев
Контакти
Отчетен доклад
Съдебни заседатели-мандат 2015г.-2019г.
ТАРИФА№1
БЮДЖЕТ 2019 г.
БЮДЖЕТ 2018 г.
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Профил на купувача
Документи
ПРОЕКТ
Правила за разпределение на делата
Служители, преминали обучения на ИУСС към ААМР
Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Свободни работни места
Предложения / оплаквания
 Служители, преминали обучения на ИУСС към ААМР  
 СПИСЪК

1.      Роза Костова – Адм. секретар
      - Работа в екип
      - Управление на човешките ресурси
 
2.      Диана Джугданова – съд. деловодител
- Процес на призоваване
- Стресоустойчивост и управление на времето
- Обслужване на граждани
- Обучение за работа в екип
- Права и задължения на съдебните служители
 
3.      Валентина Иванова – съдебен деловодител
- Стресоустойчивост и управление на времето – 2 пъти
- Обслужване на граждани
- Работа в екип
 
4.      Иванка Стойкова – съд. деловодител – обучител по граждански дела към НИП
- Работа в екип
- Стрес и стресоустойчивост
- Обучения по гражданско деловодство
- Обучение на обучители
 
5.  Величка Терзиева – съд. деловодител – обучител по граждански дела към НИП
- Работа в екип
- Управление движението на делата и тяхното забавяне
- Стрес и стресоустойчивост
- Обучения по гражданско деловодство
- Обучение на обучители
 
6.      Надя Стоинкова - архивар
- Наказателно деловодство – 2 пъти
- Обслужване на граждани;
- Работа в екип.
 
7.      Люба Близнакова – архивар
- Наказателно деловодство – 2 пъти
- Обслужване на граждани
- Работа в екип
 
8.      Лилия Зайкова – съд. секретар
- Опреснителна граматика
- Наказателно деловодство
- Обслужване на граждани
- Работа в екип
 
9.      Калина Попова – съд. секретар
- Опреснителна граматика
- Работа в екип
- Обучение по АСУД
 
10. Татяна Славкова – съд. секретар
- Опреснителна граматика
- Наказателно деловодство
- Работа в екип
 
11.  Магдалена Паскова – съд. секретар
- Работа в екип
- Опреснителна граматика
 
12.  Надя Кюмурджиева – съд. секретар
- Опреснителна граматика и протоколиране
 
13.  Катя Стоянова – съд. секретар
- Опреснителна граматика и протоколиране
 
14.  Илия Попов – призовкар
- Процес на призоваване
- Работа в екип
 
15.  Иван Русев – призовкар
- Процес на призоваване
- Работа в екип
                                                                                                                                  
    16. Виолета Йондева – мл. специалист
- Работа в екип
 
17. Мариана Окманова – системен администратор
- Работа в екип
- Администриране на АСУД
- Обучение за мрежови администратори
- Администриране на Windows Server 2003
- Работа с шаблон за интернет страница


2900 гр. Гоце Делчев, ул. Отец Паисий 25; тел. (0751) 60181  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР