Г Районен съд
оце Делчев
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Районен съд
Председател
Съдии
История
Служби
Регистратура
Съдебно изпълнение
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните актове
Вътрешни правила за достъп до обществена информация
Календар
Образци на документи, които се подават до Районен съд Гоце Делчев
Контакти
Отчетен доклад
Съдебни заседатели-мандат 2015г.-2019г.
ТАРИФА№1
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за разпределение на делата
Служители, преминали обучения на ИУСС към ААМР
Декларации по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт
Специализирана администрация
Обща администрация
Свободни работни места
Предложения / оплаквания
 Свободни работни места  
 Свободни работни места

 
 

РАЙОНЕН СЪД – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Гоце Делчев 2900, ул. Отец Паисий 25,
Председател: тел: 0751/ 60189, факс: 0751/60181
 
О Б Я В А
         
Гоцеделчевският районен съд, на основание Заповед № РД-07-468/21.12.2015 г. на и.ф. председател на Районен съд Гоце Делчев, ОБЯВЯВА конкурс за

1.     една щатна длъжност за “съдебен секретар” и
2.     една щатна длъжност за “съдебен деловодител”
 
І. Минимални изисквания за заемане на длъжностите:
- Степен на завършено образование – средно /за длъжността “съдебен секретар” и “съдебен деловодител”/;
- кандидатите да бъдат пълнолетни български граждани;
- да не са осъждани, за умишлено престъпление от общ характер независимо, че са реабилитирани;
- да притежават необходимите нравствени и професионални качества;
- да не са поставяни под запрещение;
- да отговарят на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, Правилника за администрацията в съдилищата и чл. 341, ал.1 от ЗСВ и в длъжностната характеристика за съответната длъжност.
ІІ. Специфични изисквания за заемане на длъжностите:
- компютърна грамотност – отлични познания по текстообработка с програмен продукт Word;
- бързина и машинописни умения;
- умения за работа в екип, отговорност, комуникативност, организираност, изпълнителност и лоялност;
- езикова култура – отлични познания по граматика и умения за правилно стилистично оформяне на текст;
- умения за водене на административно – публична кореспонденция /оформяне на писма, удостоверения, молби и др. официални документи/;
- умения за изразяване на информация – писмено и устно, за намиране на разрешение на нестандартни проблеми и ситуации;
- познания по общи деловодни техники, съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване;
- владеене на чужди езици – представяне на документ /диплома или сертификат/;
- познаване на Правилника за администрацията в съдилищата.
Конкурсът ще се проведе на три етапа.
Първият етап включва разглеждане на постъпилите заявления и допускане до следващ етап на тези от кандидатите, които напълно отговарят на изискванията.
Вторият етап включва изпит за проверка на знанията и уменията, във връзка с поставените специфични изисквания към кандидатите за заемане на двете длъжности.
Третият етап включва преценка на образователно-квалификационната степен и удостоверените с други документи квалификации и умения, както и събеседване с кандидатите. 
Кандидатите се оценяват от конкурсна комисия с оценки по точкова система от 1 до 6, като във възходящ ред най-ниската оценка е 1, а най-високата 6. Крайната оценка е средноаритметично число от оценките на всеки от членовете на комисията, за всеки отделен кандидат.
Конкурсът ще се проведе съобразно Методика за всяка от длъжностите “съдебен секретар” и “съдебен деловодител”.
Необходими документи за участие в конкурсите:
- писмено заявление за участие в конкурса, което се подава лично или чрез пълномощник;
- автобиография;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
- копия от документи за продължителността на трудовия стаж;
- свидетелство за съдимост;
- медицинско свидетелство;
- декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан, не e лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
-  декларация за липса на обстоятелства по чл. 107 а ал.1 от КТ.
-  други документи, удостоверяващи квалификации и умения, свързани със заемане на длъжността.
         Кратко описание на длъжностите “съдебен секретар” и “съдебен деловодител”:
Съдебният секретар изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания; изготвя и прилага към делото протоколи от съдебни заседания; подготвя формуляри, графици и др. документи, изготвя и поставя списъци за реда и часовете на разглеждане на делата.
          Съдебният деловодител осигурява производството по висящи дела и влезли в сила съдебни актове. Окомплектова образуваните и разпределени входящи документи, извършва вписвания в деловодни книги, изготвя и изпраща призовки, следи за изтичане на процесуалните срокове, предоставя справки по делата.
         Лицата ще бъдат назначени на минимална основна заплата за всяка от длъжностите в размер на 539 лв.                   
Краен срок за подаване на документи: един месец от публикуване на обявата на Интернет страницата на Районен съд - Гоце Делчев и във вестник “Сега”.

          Място за подаване на документите: Районен съд – Гоце Делчев, ул. ”Отец Паисий” № 25, Съдебна палата, ет.1 – “Регистратура”. Датата на конкурса ще се определи в 3-дневен срок след изтичане на срока за подаване на документи.

          Място за обявяване на списъците и др. съобщения във връзка с конкурса: Информационното табло на Районен съд – Гоце Делчев и интернет страницата на съда, раздел “Свободни работни места”.
 
 
И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ:

                                                                                              /д-р М. Карагьозова/
 
Обявата е публикувана във в. “Сега”, бр. 296 от 23.12.2015г. 
 

 

 

Р   А   Й   О   Н   Е   Н    С   Ъ   Д    Г   О   Ц   Е   Д   Е   Л   Ч   Е   В

З А П О В Е Д № РД – 07 - 043

 

  гр. Гоце Делчев, 04.02.2016 година

гр. Гоце Делчев, 04.02.2016 година
 
 
На основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, във връзка със заповед № РД – 07-468/21.12.2015г. на и.ф. председател на РС Гоце Делчев и във връзка с Методика за оценяване на кандидатите за длъжността “Съдебен деловодител” и “Съдебен секретар” при Районен съд Гоце Делчев
/в сила от 23.10.2015г./
 
 
Д О П Ъ Л В А М :
 
 
Методика за оценяване на кандидатите за длъжността “Съдебен деловодител” и “Съдебен секретар” при Районен съд Гоце Делчев /в сила от 23.10.2015г./ със следното:
След част ІІІ се включва част ІV със следното съдържание:
Третият етап от конкурса се провежда в деня на провеждане на втория етап, непосредствено след приключването му.
Преценката на образователно – квалификационната степен, на удостоверените с други документи квалификации и умения се отразява в “Карта за оценка”, изготвена за провеждането на третия етап от конкурса.
Тази преценка се извършва въз основа на документите, представени от кандидатите.
В посочената карта за оценка се отразяват и резултатите от проведеното събеседване, чрез писмена обосновка от всеки член на конкурсната комисия.  
 
Копие от заповедта да се връчи на членовете на конкурсната комисия срещу подпис и да се постави на информационното табло на РС Гоце Делчев, както и на интернет страницата на съда, в раздел “Свободни работни места”.
 
                                                                                         И. ф. административен ръководител –
                                                                                         председател:

                                                    д-р МАРИЯ КАРАГЬОЗОВА 

 


                                                 Р   А   Й   О   Н   Е   Н    С   Ъ   Д – Г   О   Ц   Е   Д   Е   Л   Ч   Е   В

 
  
З   А   П   О   В   Е   Д    № РД – 07 – 466
 
гр. Гоце Делчев, 21.12.2015 година
 
 
На основание чл. 80, ал. 1, т. 1 и т. 8 от ЗСВ, във връзка със заповед № РД-07-365 от 23.10.2015г. на и.ф. председател на РС Гоце Делчев и след като се запознах с документите, свързани с изпълнението на посочената заповед
 
 
К О Н С Т А Т И Р А Х :
 
 
Комисията, назначена със заповед № РД-07-421/01.12.2015г. на и. ф. председател на РС Гоце Делчев, е провела незаконосъобразно обявения със заповед № РД-07-365 от 23.10.2015г. конкурс за заемане на една щатна длъжност за “съдебен секретар” и за една щатна длъжност за “съдебен деловодител”, при следните мотиви:
Конкурсната комисия е допуснала нарушения при провеждането и на двата етапа от конкурса:
При провеждането на първия етап не са допуснати до участие във втория етап на конкурса кандидати, които не са представили диплома за средно образование.
Като е достигнала до това решение комисията не е взела предвид, че на кандидатите не е поставено такова условие. От тях са изискани документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома за завършено образование/, поради което всеки кандидат е представил тази диплома, с която желае да кандидатства за длъжността.
При провеждане на втория етап:
1. Комисията е пристъпила към поставяне на оценки на явилите се на изпит кандидати без преди това да приеме критерии за оценка. Комисията е посочила, че ще оценява: бързина на писане, стилистика, правопис, граматика и пунктоация, но не е посочила как, въз основа на какви обективни критерии е достигнала до поставените от членовете й оценки. Оценките на кандидатите са поставени без да бъдат мотивирани.
2. На кандидатите за всяка от длъжностите е поставена само по една задача за изпълнение, което не позволява да се прецени дали те ще могат да изпълняват задълженията, произтичащи от съответните длъжностни характеристики.
3. Конкурсната комисия е трябвало да провери: компютърна грамотност; умения за работа в екип, отговорност, комуникативност, организираност, изпълнителност и лоялност; езикова култура; умения за изразяване на информация – писмено и устно, за намиране на разрешение на нестандартни проблеми и ситуации.
Конкурсната комисия не е извършила оценка на кандидатите по посочените критерии, поради което е провела конкурса не по установените със заповедта за обявяването му правила.
Констатираните пропуски в работата на конкурсната комисия са съществени.
Конкурсът, обявен със заповед № РД-07-365 от 23.10.2015г. на и. ф. председател на РС Гоце Делчев, не е проведен законосъобразно, поради което
   
П Р Е К Р А Т Я В А М :
 
 
Конкурса за заемане на една щатна длъжност за “съдебен секретар” и за една щатна длъжност за “съдебен деловодител”, обявен със заповед № РД-07-365 от 23.10.2015г. на и. ф. председател на РС Гоце Делчев
 
 
                                                                                    И. Ф. Административен ръководител –
                                                                                    председател:
 
                                                                                                               д-р   Мария Карагьозова
 
 

 


                                     РАЙОНЕН СЪД – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ


Гоце Делчев 2900, ул. Отец Паисий 25,
Председател: тел: 0751/ 60189, факс: 0751/60181
 
О Б Я В А
         
Гоцеделчевският районен съд, на основание Заповед № РД-07-365/23.10.2015 г. на председателя на Районен съд Гоце Делчев, ОБЯВЯВА конкурс за

         1.     една щатна длъжност за “съдебен секретар” и
         2.     една щатна длъжност за “съдебен деловодител”
 
Минимални изисквания за заемане на длъжностите:
          - Степен на завършено образование – средно /за длъжността “съдебен секретар” и “съдебен деловодител”/;
        - кандидатите да бъдат пълнолетни български граждани;
        - да не са осъждани, за умишлено престъпление от общ характер независимо, че са реабилитирани;
        - да притежават необходимите нравствени и професионални качества;
        - да не са поставяни под запрещение;
        - да отговарят на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, Правилника за администрацията в съдилищата и чл. 341, ал.1 от ЗСВ и в длъжностната характеристика за съответната длъжност.
Специфични изисквания за заемане на длъжностите:
        - компютърна грамотност – отлични познания по текстообработка с програмен продукт Word;
        - бързина и машинописни умения;
        - умения за работа в екип, отговорност, комуникативност, организираност, изпълнителност и лоялност;
        - езикова култура – отлични познания по граматика и умения за правилно стилистично оформяне на текст;
        - умения за водене на административно – публична кореспонденция /оформяне на писма, удостоверения, молби и др. официални документи/;
        - умения за изразяване на информация – писмено и устно, за намиране на разрешение на нестандартни проблеми и ситуации;
        - познания по общи деловодни техники, съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване.
Конкурсът ще се проведе на два етапа.
Първият етап включва разглеждане на постъпилите заявления и допускане до следващ етап на тези от кандидатите, които напълно отговарят на изискванията.
Вторият етап включва проверка на компютърни и машинописни умения, чрез съставяне на текст на документи, удостоверения, писма и др., в MS Office 2003/2010 среда.
Кандидатите се оценяват от конкурсна комисия с оценки по точкова система от 1 до 6, като във възходящ ред най-ниската отценка е 1, а най-високата 6. Крайната оценка е средноаритметично число от оценките на всеки от членовете на комисията, за всеки отделен кандидат.
Необходими документи за участие в конкурсът:
        - писмено заявление за участие в конкурса, което се подава лично или чрез пълномощник;
- автобиография;
        - копия от документи за придобита образователно - квалификационна степен;
        - копия от документи за продължителността на трудовия стаж;
        - свидетелство за съдимост;
        - медицинско свидетелство;
        - декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан, не e лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
       - декларация за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал.1 от КТ.
         - други документи, удостоверяващи квалификации, свързани със      заемане на длъжността.
       Кратко описание на длъжностите “съдебен секретар”и “съдебен деловодител”:
Съдебният секретар изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания, изготвя и прилага към делото протоколи от съдебни заседания, подготвя формуляри, графици и др. документи, изготвя и поставя списъци за реда и часовете на разглеждане на делата.
         Съдебният деловодител осигурява производството по висящи дела и влезли в сила съдебни актове. Окомплектова образуваните и разпределени входящи документи, извършва вписвания в деловодни книги, изготвя и изпраща призовки, следи за изтичане на процесуалните срокове, предоставя справки по делата.
         Лицата ще бъдат назначени на минимална основна заплата за всяка от длъжностите в размер на 539 лв.           
Краен срок за подаване на документи: един месец от публикуване на обявата на Интернет страницата на Районен съд - Гоце Делчев и във вестник “Сега.”.
Място за подаване на документите: Районен съд – Гоце Делчев, ул.”Отец Паисий” № 25, Съдебна палата, ет.1 – “Регистратура”. Датата на конкурса ще се определи в 3-дневен срок след изтичане на срока за подаване на документи.
Място, на което ще се обявяват списъците и др. съобщения във връзка с конкурса: Информационното табло на Районен съд – Гоце Делчев и интернет страницата на съда, раздел “Свободни работни места”.
 
Обявата е публикувана във в. “Сега”, бр. 248/28.10.2015 г.
 
 
Методика за оценяване на кандидатите за длъжността "Съдебен деловодител" и "Съдебен секретар" при
Районен съд Гоце Делчев
 
І. Допускане по документи: 
До участие в конкурса се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата изисквания. Със заповед на председателя на съда се назначава комисия за провеждане на конкурса. Решението на комисията относно допускането до втория етап на конкурса се оформя в протокол и се изготвят списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват от членовете на комисията. В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса. В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати се поставят на общодостъпно място в сградата на съда и се публикуват на неговата Интернет страница не по-късно от 2 дни от изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.
Недопуснатите кандидати могат да подадат възражение до административния ръководител на съда в 2 -дневен срок от обявяването на списъците. Административният ръководител на съда се произнася окончателно в деня на постъпване на възражението. Възражението не спира конкурсната процедура.
 
          II. Проверка на компютърни и машинописни умения на кандидатите, допуснати до втори кръг на конкурса.
           Комисията, назначена за провеждане на конкурса проверява, чрез писмен изпит познанията по стилистика, правопис, граматика и пунктуация, както и практическите умения на кандидатите за работа с компютър.
Кандидатите ще трябва да демонстрират познанията си по компютърни и машинописни умения, чрез бързина на писане, познания по правопис, граматика и пунктуация при работа с текстообработваща програма MS WORD 2003/2010, чрез съставяне на текст на документи, удостоверения, писма и др.
Кандидатите изписват трите си имена върху листа от изпитната работа и полагат подпис.
 
         ІІI. Начин на оценяване на изготвените документи:
Всяка писмена работа се проверява и оценява от всеки член на конкурсната комисия, независимо един от друг, без взаимна консултация и без обмяна на информация за оценките им.
Писмените работи се оценяват от проверяващия, използвайки “Карта за оценка”, като максимумът за оценка е 6 точки.
Оценки върху писмената работа не се поставят. Всеки проверяващ записва своята оценка в “Карта за оценка”.
Крайната оценка е средноаритметично число от оценките на всеки проверяващ.
Картата се предава на председателя на комисията за изготвяне на окончателния протокол, който се подписва от членовете на комисията.
 
Резултатите от писмения изпит се обявяват на интернет-страницата на Районен съд Гоце Делчев и се поставят на общодостъпно място в Районен съд Гоце Делчев, в тридневен срок от подписването на протокола от комисията.
            За спечелил конкурса се счита кандидата, получил най-голям брой точки.
 
            Методиката е утвърдена със Заповед № РД-07-364/23.10.2015г. на председателя на Районен съд Гоце Делчев.
 
 
             Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител на съда в седемдневен срок от обявяването на списъците. Административният ръководител на съда се произнася окончателно в тридневен срок. Жалбата не спира конкурсната процедура.

 

            Във връзка с жалба вх. № 7611 от 03.12.2015г., подадена от Людмила Стойчева Тодориева от гр. Гоце Делчев, със заповед № РД-07-429 от 03.12.2015г. на и.ф. административния ръководител на ГДРС и на основание чл. 137, ал. 7 от ПАС, протоколно решение от 02.12.2015г. на комисията, назначена за провеждане на конкурса за заемане на една щатна длъжност за “съдебен секретар” и една щатна длъжност за “съдебен деловодител” в частта, в която Людмила Стойчева Тодориева от гр. Гоце Делчев не е допусната до участие в конкурса, е отменено.
           Людмила Стойчева Тодориева от гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград е допусната до участие в конкурса.
           Произнасянето на административния ръководител е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
          Във връзка с жалба вх. № 7613 от 03.12.2015г., подадена от Стоянка Георгиева Мавродиева-Сиракова от с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, със заповед № РД-07-433 от 04.12.2015г. на и.ф. административния ръководител на ГДРС и на основание чл. 137, ал. 7 от ПАС, протоколно решение от 02.12.2015г. на комисията, назначена за провеждане на конкурса за заемане на една щатна длъжност за “съдебен секретар” и една щатна длъжност за “съдебен деловодител” в частта, в която Стоянка Георгиева Мавродиева-Сиракова не е допусната до участие в конкурса, е потвърдено.
         Произнасянето на административния ръководител е окончателно и не подлежи на обжалване.
 

        Във връзка с жалба вх. № 7621 от 03.12.2015г., подадена от Борислава Петрова Чакърдъкова от гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, със заповед № РД-07-434 от 04.12.2015г. на и.ф. административния ръководител на ГДРС и на основание чл. 137, ал. 7 от ПАС, протоколно решение от 02.12.2015г. на комисията, назначена за провеждане на конкурса за заемане на една щатна длъжност за “съдебен секретар” и една щатна длъжност за “съдебен деловодител” в частта, в която Борислава Петрова Чакърдъкова не е допусната до участие в конкурса, е потвърдено.
        Произнасянето на административния ръководител е окончателно и не подлежи на обжалване.
 

       Във връзка с жалба вх. № 7727 от 07.12.2015г., подадена от Любка Георгиева Маринова от гр. Гоце Делчев, със заповед № РД-07-439 от 07.12.2015г. на и.ф. административния ръководител на ГДРС и на основание чл. 137, ал. 7 от ПАС, протоколно решение от 02.12.2015г. на комисията, назначена за провеждане на конкурса за заемане на една щатна длъжност за “съдебен секретар” и една щатна длъжност за “съдебен деловодител” в частта, в която Любка Георгиева Маринова от гр. Гоце Делчев не е допусната до участие в конкурса, е отменено.
       Любка Георгиева Маринова от гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград е допусната до участие в конкурса.
       Произнасянето на административния ръководител е окончателно и не подлежи на обжалване.

       Във връзка с жалба вх. № 7756 от 08.12.2015г., подадена от Деница Йорданова Георгиева от гр. Кюстендил, със заповед № РД-07-446 от 09.12.2015г. на и.ф. административния ръководител на ГДРС и на основание чл. 137, ал. 7 от ПАС, протоколно решение от 02.12.2015г. на комисията, назначена за провеждане на конкурса за заемане на една щатна длъжност за “съдебен секретар” и една щатна длъжност за “съдебен деловодител” в частта, в която Деница Йорданова Георгиева от гр. Кюстендил не е допусната до участие в конкурса, е отменено.
       Деница Йорданова Георгиева от гр. Кюстендил, обл. Кюстендил е допусната до участие в конкурса.
       Произнасянето на административния ръководител е окончателно и не подлежи на обжалване.


2900 гр. Гоце Делчев, ул. Отец Паисий 25; тел. (0751) 60181  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР