Г Районен съд
оце Делчев
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Районен съд
Председател
Съдии
История
Служби
Регистратура
Съдебно изпълнение
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните актове
Вътрешни правила за достъп до обществена информация
Календар
Образци на документи, които се подават до Районен съд Гоце Делчев
Контакти
Отчетен доклад
Съдебни заседатели-мандат 2015г.-2019г.
ТАРИФА№1
БЮДЖЕТ 2019 г.
БЮДЖЕТ 2018 г.
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Профил на купувача
Документи
ПРОЕКТ
Правила за разпределение на делата
Служители, преминали обучения на ИУСС към ААМР
Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Свободни работни места
Предложения / оплаквания
 Районен съд    Контакти  
 Контактна информация

ПРЕДСЕДАТЕЛ:(0751) 60189
АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР: (0751) 60181 
ФАКС: (0751) 60831, 60181
ДЕЛОВОДСТВО: (0751) 60188 
РЕГИСТРАТУРА: (0751) 60831
БЮРО СЪДИМОСТ: (0751) 60183
АРХИВ: (0751) 60188
СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА: (0751) 60191
АДРЕС: Гоце Делчев 2900, ул. Отец Паисий 25
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:
court_gd@abv.bg; gdelchev-rs@justice.bg
 
Банкови сметки
 
1. Държавни такси :
 
IBAN  номер : BG48 BPBI 7922 3138 6454 01, държавни такси за образуване на дела, за издаване на съдебни удостоверения и свидетелства за съдимост.
 
2. Набирателна сметка :  
 
IBAN  номер : BG39 BPBI 7922 3338 6454 01, депозити за вещи лица, свидетели, служебни защитници, особени представители, глоби, гаранции и суми по изпълнителни дела.
 
BIC на ЮроБанк България АД: BPBIBGSF
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД , КЛОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
 


2900 гр. Гоце Делчев, ул. Отец Паисий 25; тел. (0751) 60181  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР