Г Районен съд
оце Делчев
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Районен съд
Председател
Съдии
История
Служби
Регистратура
Съдебно изпълнение
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните актове
Вътрешни правила за достъп до обществена информация
Календар
Образци на документи, които се подават до Районен съд Гоце Делчев
Контакти
Отчетен доклад
Съдебни заседатели-мандат 2015г.-2019г.
ТАРИФА№1
БЮДЖЕТ 2019 г.
БЮДЖЕТ 2018 г.
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Профил на купувача
Документи
ПРОЕКТ
Правила за разпределение на делата
Служители, преминали обучения на ИУСС към ААМР
Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Свободни работни места
Предложения / оплаквания
 БЮДЖЕТ 2018 г.  
 БЮДЖЕТ 2018 г.

            С решение на ВСС по протокол №2/25.01.2018 г. е утвърден бюджета на РС – Гоце Делчев.
            Съобразно чл.57, ал.1 от ЗДБРБ за 2018 г., в 10-дневен срок от утвърждаването от Пленума на ВСС на бюджетите на второстепенните разпоредители по бюджета на съдебната власт, същите следва да публикуват на интернет страниците си утвърдените им бюджети.
                             БЮДЖЕТ


2900 гр. Гоце Делчев, ул. Отец Паисий 25; тел. (0751) 60181  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР