Г Районен съд
оце Делчев
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Районен съд
Председател
Съдии
История
Служби
Регистратура
Съдебно изпълнение
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните актове
Вътрешни правила за достъп до обществена информация
Календар
Образци на документи, които се подават до Районен съд Гоце Делчев
Контакти
Отчетен доклад
Съдебни заседатели-мандат 2015г.-2019г.
ТАРИФА№1
БЮДЖЕТ 2019 г.
БЮДЖЕТ 2018 г.
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Профил на купувача
Документи
ПРОЕКТ
Правила за разпределение на делата
Служители, преминали обучения на ИУСС към ААМР
Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Свободни работни места
Предложения / оплаквания
 Районен съд    Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните актове  
 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПУБЛИКУВАНЕТО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ В РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 64 ОТ ЗСВ
 
 
                                                                                            УТВЪРДИЛ:
 
                                               МАРИЯ КАРАГЬОЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС
 
Публикуването на съдебните актове в Районен съд Гоце Делчев се извършва съгласно разпоредбите на чл. 64 от ЗСВ и чл. 22 от ПАРОАВАС, а именно:
Чл. 64. (1) Актовете на съдилищата се публикуват незабавно след постановяването им на интернет страницата на съответния съд при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
             (2) Актовете по дела, които засягат гражданския или здравния статус на лицата, се публикуват без мотивите им.
Чл. 22. от ПАРОАВАС, звено "Информационно обслужване, статистика и информационни технологии" организира публикуването на съдебните актове на страницата на съда в интернет.
Публикуването на постановените съдебни актове да се извършва съгласно утвърдените с Протокол № 42/29.10.2009 г. правила на ВСС:
1. Публикуването на диспозитива на присъдата да става незабавно след обявяването и, а мотивите към нея - след изготвянето им.
            2. Публикуват се всички съдебни актове на правораздаване и онези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството.
            3. Да не се публикуват съдебни актове, постановени по охранителни, частни граждански и частни наказателни производства, с изключение на тези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството /например определение по чл. 243 и чл. 244 от НПК - се публикуват/.
            4. При публикуване на съдебните актове да се обезличават имена, ЕГН и адреси на физическите лица, участници в процеса.
            5. Публикуват се без мотиви съдебни актове, попадащи в хипотезата на чл. 64, ал. 2 от ЗСВ, като в публикувания диспозитив се обезличават ЕГН на физическите лица, техните имена и адреси.
            6. Съобразно целите на публикуването и съобразно организацията на съдебната система и нейните възможности на Интернет-страниците на съдилищата се публикуват и се съхраняват постановените от текущата година актове, както и тези от предходната. С оглед предстоящото въвеждане на ЦУБИПСА, същият ще осигури съхранението на публикуваните съдебни актове и след посочения срок.
Постановените съдебни актове, които подлежат на публикуване се подготвят в електронна форма от всички служители в служба “ Съдебно деловодство”, по определено правило на АСУД и при спазване на посочените по - горе ограничения.
 
Подготвените за публикуване съдебни актове се изпращат във база Web Acess, където се проверяват от системния администратор преди публикуването им. Проверката включва спазването на разпоредбите на чл. 64 от ЗСВ, както и посочването на номер на съдебния акт от книгата за откритите заседания.
При нужда от конкретна преценка относно публикуване на съдебен акт /актове/,системния администратор уведомява съдията-докладчик или друг съдия, респ. Заместник на административния ръководител за даване на становище относно необходимостта от публикуване и съдържанието на публикувания съдебен акт.

2900 гр. Гоце Делчев, ул. Отец Паисий 25; тел. (0751) 60181  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР