Г Районен съд
оце Делчев
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Районен съд
Председател
Съдии
История
Служби
Регистратура
Съдебно изпълнение
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните актове
Вътрешни правила за достъп до обществена информация
Календар
Образци на документи, които се подават до Районен съд Гоце Делчев
Контакти
Отчетен доклад
Съдебни заседатели-мандат 2015г.-2019г.
ТАРИФА№1
БЮДЖЕТ 2019 г.
БЮДЖЕТ 2018 г.
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Профил на купувача
Документи
ПРОЕКТ
Правила за разпределение на делата
Служители, преминали обучения на ИУСС към ААМР
Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Свободни работни места
Предложения / оплаквания
 Служители  
 Длъжности в РС

СТРУКТУРА НА ПОМОЩНИТЕ ЗВЕНА И КАНЦЕЛАРИИТЕ НА СЪДИЛИЩАТА
Районни съдилища
Чл. 4. (1) В районния съд има:
1. административен секретар;
2. системен администратор
3. секретар-протоколисти;
4. секретар съдебноизпълнителна служба;
5. книговодител по вписванията;
6. съдебни деловодители;
7. съдебен архивар;
8. разносвачи на призовки и съдебни книжа
9. помощен персонал.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР
Раздел I
Административен секретар
(1) Административният секретар:
води книга за съдебните заседатели и по нареждане на председателя на съда ги свиква на сесия;
Всички книжа, по които се образуват дела, и книжата, подлежащи на таксуване по Закона за държавните такси, се приемат от административния секретар на съда.
(2) Административният секретар отбелязва върху тях датата на постъпването им, събраната такса и се подписва.

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ
Чл. 15. Секретар-протоколистът:
1. съставя протоколи за откритите и разпоредителните заседания;
2. води книгите за откритите, закритите и разпоредителните заседания;
3. грижи се за изпълнение разпорежданията на съда, постановени в откритите, закритите и разпоредителните заседания;
4. съставя документи за изплащане на определените суми за разноски и възнаграждения на експерти, свидетели и др.;
5. съставя списък на лицата за призоваване в съда;
6. най-малко три дни преди заседанието проверява редовността по призоваването на лицата и взема мерки за отстраняване на пропуските;
7. изготвя обявления за реда и часовете за разглеждане на делата, които поставя пред съдебната зала и на информационното табло;
8. в срока за изготвяне на протокола предава обявените за решаване дела на съдията-докладчик, а отложените и прекратени дела срещу подпис и дата - на съдебния деловодител;
9. изготвя призовките по отложените и отсрочените дела;
10. вписва глобите, наложени от съда, веднага след заседанието в книгата за глобите. За вписването прави бележка отстрани на определението, с което е наложена глобата, при отмяната на която отбелязва обстоятелството в книгата за глобите;
11. изготвя протоколите за съдебните поръчки;

СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО
Чл. 19. (1) Съдебният деловодител води:
1. входящ и изходящ регистър;
2. азбучен указател за образуваните граждански, фирмени, наказателни и административни дела;
3. описна книга за образуваните дела - поотделно за граждански, фирмени, наказателни и административни;
4. книга за изпратените съдебни поръчки;
5. книга за получените съдебни поръчки;
6. книга за изпълнение на присъдите;
7. книга за глобите и присъдените на държавата суми;
8. книга за веществените доказателства;
9. архивна книга за предаване на свършените дела от съдебното деловодство в архивата;
10. наръчници за получаване и връщане на призовките;
11. книга за постъпилите предложения, сигнали, жалби и молби;
12. разносна книга;
13. регистри за юридически лица и еднолични търговци;
14. библиотечна книга;
15. книга за непълнолетните;
16. дневник за изготвените формуляри - образец, "съобщение за прекратен граждански брак";
17. книга за постъпилите молби за отмяна на влезли в сила решения по чл. 231 ГПК;
18. спомагателни наръчници за изготвяне на статистическите отчети.
(2) Във военните съдилища книгите по ал. 1, т. 4 - 7, 13, 15, 16 и 17 може да не се водят.
(3) Постъпващите книжа, които не се образуват в съдебни дела или не се отнасят до образувани съдебни дела, както и изходящите книжа, които не са във връзка с образувани съдебни дела, се подреждат в следните канцеларски дела:
1. материали по оставени без движение наказателни и граждански дела и преписки;
2. материали по унищожаване на архивата и подбора на книжа, които се предават на държавен архивен фонд;
3. запазени документи от унищожени дела;

СЪДЕБЕН АРХИВАР
Чл. 85. (1) Свършените през текущата година дела и преписки се предават в архивата най-късно до края на юни следващата година, но не по-рано от два месеца от свършването им.
(2) В срока по ал. 1 се предават и делбените производства, по които е допусната делбата, ако съделителите в дадения им срок не са внесли разноски за извършване на експертиза за оценка на имотите и съставяне на дяловете. Ако до изтичане на срока за пазене на делото съделителите внесат разноските, въз основа на определение на съда делото се изважда от общата архива и се образува под нов номер за по-нататъшен ход.
(3) Свършените съдебни и канцеларски дела се предават в архивата, след като се номерират и подшият.
(4) Книгите и канцеларските дела се внасят в архивата, след като необходимостта от тях в съдебното деловодство отпадне.
Чл. 86. Фирмените дела се внасят в архивата след прекратяване на юридическото лице или на едноличния търговец.

СЕКРЕТАР СЪДЕБНОИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА
Чл. 95. Секретарят на съдебноизпълнителната служба:
1. следи за финансовата и счетоводната отчетност на съдебноизпълнителната служба;
2. осигурява правилния ход на деловодството, книговодството и реда в канцеларията;
3. полага грижи за опазване на инвентара, канцеларските и други материали;
4. отговаря за постъпилите и намиращи се в службата изпълнителни дела и книжа, както и за изпълнение разпорежданията на съдия-изпълнителя;
5. приема всички постъпващи в службата книжа и ги предава незабавно на съдия-изпълнителя.
Чл. 96. (1) Секретарят на съдебноизпълнителната служба води следните книги:
1. описна книга на изпълнителните дела;
2. азбучен указател на изпълнителните дела на името на длъжника;
3. срочна книга;
4. входящ и изходящ дневник в регистратурата на службата;
5. разносна книга;
6. книги за финансовата и счетоводната отчетност на службата, предвидени в Правилника за финансовата и счетоводната отчетност на съдебните учреждения.
(2) Води канцеларски дела за изпълнителни листове и материали по перемирани дела.

КНИГОВОДИТЕЛ ПО ВПИСВАНИЯТА
1. води и съхранява предвидените с тази наредба и съгласно чл. 33 - 41 от Правилника за вписванията (ДВ, бр. 101 от 1951 г.) нотариални книги и канцеларски дела;
2. прави писмени и устни справки въз основа на писмена или устна молба на заинтересуваните лица;
3. по искане на заинтересуваните лица издирва и подготвя удостоверения за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания относно лица, недвижими имоти и определено време;
4. предава копия от актовете за учредяване и прехвърляне на вещни права върху недвижими имоти на съответната общинска техническа администрация или на поземлените комисии за земеделските земи извън регулация;
Чл. 113 Освен книгите по чл. 33 - 41 от Правилника за вписванията книговодителят по вписванията води и:
1. описна книга на нотариалните дела;
2. (изм. - ДВ, бр. 12 от 1997 г.) книга, образувана от извършените в района нотариални завещания и актове за отмяна на завещания;
3. книга за записване на предадените за пазене, обявяване и връщане на саморъчните завещания;
4. описна книга за саморъчните и нотариални завещания;
5. азбучен указател само за нотариални дела и завещания;
6. регистър за записване на протестите и за удостоверяване съдържанието на частни документи, на подписи, на дата и на преписи от документи;
7. книга за нотариалните покани;
8. канцеларски дела, които се образуват по молби за заличаване на ипотеки и възбрани и за констативни протоколи;
10. разносна книга;
11. двойно входящ регистър.

РАЗНОСВАЧ НА ПРИЗОВКИ И СЪДЕБНИ КНИЖА (ПРИЗОВКАР)
Призовкарят връчва призовките и другите книжа в тридневен срок от получаването им и незабавно връща вторите екземпляри. Невръчените призовки и книжа връща с бележка върху тях за причините, поради които не са връчени.
Връчването на призовките се удостоверява с подпис от връчителя, под който трябва да бъде означено името му и датата на връчването.

2900 гр. Гоце Делчев, ул. Отец Паисий 25; тел. (0751) 60181  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР